Personal photo uploaded by Tetyana Matsyuk

Tetyana Matsyuk

Part Time Faculty
IBEST

Phone: (206) 592-3751

Office: 26-301

Mailstop: 26-1

Email: tmatsyuk@highline.edu

Link:


TIMEMONDAYTUESDAYWEDNESDAYTHURSDAYFRIDAY
OnlineHOST 100 IBH1-OL (30015), HOST 102 IBH1-OL (30030), HOST 139 IBH1-OL (30175), HOST 164 IBH1-OL (30202), HOST 165 IBH1-OL (30224), SUST 102 IBH1-OL (30048)
9-9:50 am

HOST 165 IBH2-HY (30228)
Bldg 21 Room 105-Classroom

HOST 165 IBH2-HY (30228)
Bldg 21 Room 105-Classroom

10-10:50 am

ABE 89 IBH2-P (43179)
Bldg 21 Room 105-Classroom

HOST 102 IBH2-HY (30035)
Bldg 21 Room 105-Classroom

SUST 102 IBH2-HY (30051)
Bldg 21 Room 105-Classroom

ABE 89 IBH2-P (43179)
Bldg 21 Room 105-Classroom

HOST 102 IBH2-HY (30035)
Bldg 21 Room 105-Classroom

SUST 102 IBH2-HY (30051)
Bldg 21 Room 105-Classroom

11-11:50 am

HOST 166 IBH2-P (30326)
Bldg 21 Room 105-Classroom

11:00 am-12:05 pm

ACHV 100 A-P (31599)
Bldg 30 Room 303-Computer Lab

ACHV 100 A-P (31599)
Bldg 30 Room 303-Computer Lab

ACHV 100 A-P (31599)
Bldg 30 Room 303-Computer Lab

ACHV 100 A-P (31599)
Bldg 30 Room 303-Computer Lab

12:15-1:20 pm

HOST 100 IBH2-HY (30016)
Bldg 21 Room 105-Classroom

HOST 100 IBH2-HY (30016)
Bldg 21 Room 105-Classroom

HOST 139 IBH2-P (30178)
Bldg 21 Room 105-Classroom

1:30-3:10 pm

HOST 164 IBH2-HY (30207)
Bldg 21 Room 105-Classroom