Personal photo uploaded by Melinda Hurst Frye

Melinda Hurst Frye

Adjunct Faculty

Phone: (206) 592-4147

Mailstop: 16-3

Email: mhurstfrye@highline.edu

Link:

Link:


Spring 2023

TIMEMONDAYTUESDAYWEDNESDAYTHURSDAYFRIDAY
OnlineART 147 1YCF-OL (32412)